Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna predstavuje najčastejšie sa vyskytujúce neuromuskulárne ochorenie detského veku, ktoré sa vyskytuje asi u 2 z 1000 novorodencov. Je to trvalé postihnutie mozgu, pričom príčiny postihnutia môžu nastať pred, počas aj po pôrode do veku 24 mesiacov dieťaťa. Ochorenie môže byť sprevádzané aj obmedzením mentálnych schopností a epilepsiou. Rozlišujeme formy spastické (najčastejšie), dyskineticko - ataktické a zmiešané. Podľa poškodenia zodpovedných mozgových areálov môžu byť rôzne ťažko postihnuté horné i dolné končatiny. Poškodenie mozgu má za následok asymetriu svalového tonusu a to je dôvodom vytvorenia rôznych deformít končatín a trupu. Cieľom liečby je zachovať pohyblivosť jednotlivých kĺbov, zabrániť svalovým kontraktúram a deformitám kĺbov a zachovať v maximálnej možnej miere mobilitu a sebestačnosť pacientov. Esenciálnou súčasťou liečby je liečebná rehabilitácia na neurofyziologickom princípe, ktorá sa má dlhodobo vykonávať. V rámci konzervatívnej liečby ďalej používame aplikáciu polohovacích dláh a ortopedických pomôcok na zlepšenie mobilizácie a prevenciu kontraktúr, ako aj infiltráciu botulinumtoxinu do spastických svalových skupín. V rámci operačnej liečby prichádzajú do úvahy predĺženia skrátených mäkkých častí a korekcie kostných deformít.