Vývojová dysplázia bedrových kĺbov

Je to nedostatočná zrelosť bedrového kĺbu s poruchou kostnej formácie kĺbovej jamky, v ťažších prípadoch nezrelosti hrozí decentrácia až luxácia kĺbu. Dysplázia bedrového kĺbu sa v strednej Európe vyskytuje u 2-4 % novorodencov, pričom dievčatá bývajú častejšie postihnuté ako chlapci. Príčiny môžu byť rôznorodé, napr. genetické, hormonálne, mechanické atď. Často sa vyskytuje u novorodencov v rámci systémového alebo syndromálneho ochorenia. Od čias zavedenia štandardizovaného ultrazvukového screeningu podľa Grafa sa výrazne zlepšili diagnostické a terapeutické možnosti tejto choroby, a podarilo sa výrazne znížiť riziko neskorých následkov. Diagnóza sa stanovuje ortopedickým vyšetrením a ultrazvukovou metódou, ktorá by sa mala vykonať do štvrtého týždňa života novorodenca (Odborné uznesenie MZ SR). Podľa ultrazvukového nálezu sa určí ďalší postup - pri plne vyvinutom kĺbe žiadna liečba nie je potrebná, pri rôznych typoch nedostatočnej zrelosti, decentrácie až luxácie sú k dispozícii rôzne konzervatívne a chirurgické metódy od použitia rôznych dláh a remeňov, cez sadrovanie až po operačnú korekciu kĺbu. Cieľom liečby je vytvorenie vhodných podmienok na dozrievanie kĺbovej jamky a zlepšenie postavenia kĺbových partnerov s výsledkom stabilného postavenia kĺbu. U inak zdravých novorodencov za predpokladu včasnej diagnostiky a liečby je prognóza veľmi dobrá.

Ultrazvuk bedrového kĺbu
Ultrazvuk bedrového kĺbu
Röntgen obojstrannej luxácie bedrového kĺbu
Röntgen obojstrannej luxácie bedrového kĺbu
Liečba dysplázie bedrového kĺbu špeciálnou polohovacou dlahou
Liečba dysplázie bedrového kĺbu špeciálnou polohovacou dlahou
Röntgen po operačnej liečbe dysplázie bedrového kĺbu
Röntgen po operačnej liečbe dysplázie bedrového kĺbu

Morbus Perthes (Perthesova choroba)

Je to lokálna porucha tvorby kosti na základe aseptickej nekrózy („odumierania“ kosti) v oblasti hlavy stehnovej kosti (kĺbová hlava bedrového kĺbu). Za príčinu ochorenia sa považujú lokálne poruchy cievneho zásobenia a krvného prietoku kosti, hormonálne príčiny ako aj genetické faktory. Chlapci sú asi 4x častejšie postihnutí ako dievčatá. Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje vo veku od 4 do 8 rokov a prezentuje sa bolesťami bedra resp. kolena, krívaním a odmietaním zaťažovania postihnutej dolnej končatiny. Štandardnou diagnostickou metódou je röntgenové vyšetrenie, ktoré sa dopĺňa magnetickou rezonanciou. Ochorenie prebieha v 4 štádiách: kondenzácia/edém kosti a relatívne zahusťovanie kostnej štruktúry, fragmentácia/odbúravanie nekrózou postihnutých kostných areálov, reparácia/fáza kostného hojenia a konečné štádium/po ukončení kostného hojenia, kedy už zmeny tvaru kosti neprebiehajú. Tieto štádia prebiehajú štandardne a bez ohľadu na aplikovanú liečbu. Cieľom liečby je pozitívne ovplyvniť priebeh týchto štádií, zachovať dobrú pohyblivosť v bedrovom kĺbe a zlepšiť postavenie kĺbových partnerov aby sa vytvorili vhodné podmienky na regeneráciu kosti v štádiu kostného hojenia. Konzervatívna liečba zahŕňa predovšetkým intenzívnu fyzioterapiu a v niektorých prípadoch použitie polohovacích ortéz. V rámci ťažšieho nálezu sa indikuje chirurgická liečba - operácie na mäkkých častiach alebo aj na kostiach.

Röntgen pravostranného nálezu Morbus Perthes
Röntgen pravostranného nálezu Morbus Perthes