I. Základné informácie:

Riadne, zákonné a bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov a ich ochrana je pre nás nesmierne dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli nasledovné základné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov na stránke www.detskaortopedia.sk.

Ak budete mať akékoľvek dodatočné otázky súvisiace so spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov na našej doméne, neváhajte nás kontaktovať elektronicky na adrese: ochrana.osobnych.udajov@detskaortopedia.sk, alebo písomne na nižšie uvedenej adrese prevádzkovateľa.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť ORTHO Centrum s.r.o., so sídlom Michal na Ostrove č. 257, 930 35 Michal na Ostrove, Slovenská republika, IČO: 52 822 486, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 45869/T (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorej adresujete svoju požiadavku alebo využívate inú službu alebo funkcionalitu prostredníctvom jej internetovej stránky www.detskaortopedia.sk (napríklad využitím kontaktného formulára, elektronickej správy, rezervačného systému, zriadenia a administrácie užívateľského konta, a pod.) alebo prostredníctvom jej infolinky na telefónnom čísle +421 940 509 735.

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov prevádzkovateľa, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie, môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese ochrana.osobnych.udajov@detskaortopedia.sk.

Aké Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje a iné údaje uvedené vo Vašej správe, žiadosti alebo ich prílohách.

Podrobnejší rozsah údajov spracúvaných pri využívaní stránky a jednotlivých vybraných funkcionalít dostupných prostredníctvom stránky www.detskaortopedia.sk sú uvedené v časti II. nižšie.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľ spracúva:

  1. za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy (a/alebo osoba Vami uvádzaná, resp. zastúpená) ako dotknutá osoba, teda na účel vybavenia Vašej príslušnej požiadavky alebo spracovania informácie, ktorú takouto formou podávate.

    Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme na Vašu požiadavku boli schopní reagovať a primeraným spôsobom ju vybaviť.

  2. na účel ochrany zdravia a poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a

  3. na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorými sú najmä administrácia informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami, vrátane výkonu a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť v zmysle príslušných právnych predpisov a v zmysle príslušných zákonných požiadaviek sprístupnené tiež príslušným zdravotným poisťovniam alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným oprávneným subjektom vymedzených na základe príslušných právnych predpisov, ďalej spoločnosti, ktorá pre prevádzkovateľa spravuje príslušné komunikačné siete, poskytovateľom internetových a bankových služieb, účtovným a právnym poradcom, audítorom, archívom a ďalším osobám, ktoré pre  prevádzkovateľa poskytujú príslušné služby potrebné alebo súvisiace s vybavením Vašej požiadavky a s ktorými má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov alebo ktoré sú viazané zmluvnou alebo zákonnou povinnosťou mlčanlivosti a/alebo povinnosťou dodržiavania zásad ochrany osobných údajov v rovnakom alebo obdobnom rozsahu ako prevádzkovateľ.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu vybavenia Vašej požiadavky, resp. po dobu kým trvajú jeho oprávnené záujmy, resp. po dobu stanovenú prevádzkovateľovi na základe príslušných právnych predpisov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi princípom minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ je podriadený prísnym pravidlám spracúvania, uchovávania a ochrany osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

II. Rozsah spracúvania údajov pri využívaní stránky a vybraných funkcionalít dostupných prostredníctvom stránky www.detskaortopedia.sk

Registrácia – pri Vašej on-line registrácií a zriadenia klientskeho konta na našej stránke sú spracúvané predovšetkým nasledovné údaje v rozsahu:

Rezervácia – keď využijete funkcionalitu on-line rezervácie prostredníctvom našej stránky sú spracúvané predovšetkým nasledovné údaje v rozsahu:

Zrušenie rezervácie – keď využijete funkcionalitu zrušenia on-line rezervácie prostredníctvom našej stránky sú spracúvané predovšetkým nasledovné údaje v rozsahu:

Správy – keď využijete funkcionalitu zasielania správ prostredníctvom Vášho klientského konta na našej stránke sú spracúvané predovšetkým nasledovné údaje v rozsahu:

Kontaktný formulár – keď využijete funkcionalitu zasielania správ prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke sú spracúvané predovšetkým nasledovné údaje v rozsahu:

POZN: Správa zasielaná prostredníctvom kontaktného formulár je odoslaná na elektronickú adresu ambulancie prevádzkovateľa.

Naše správy Vám – keď Vám zasielame správy prostredníctvom jednotlivých funkcionalít našej stránky sú spracúvané predovšetkým nasledovné údaje v rozsahu:

Emailové správy – pri zasielaní správ prostredníctvom elektronickej pošty na a/alebo z emailovej adresy ambulancie prevádzkovateľa sú spracúvané predovšetkým nasledovné údaje v rozsahu:

Administrácia stránky – pri administrácií stránky sú spracúvané predovšetkým nasledovné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mail administrátora. Administrátorom je osoba poverená prevádzkovateľom na výkon administrácie stránky.

Záloha dát – dáta vymazané z databázy ostávajú dostupné v zálohovaných súboroch po dobu 14 dní.

Cookies – pri návšteve a využívaní našej stránky sú používané nasledovné „Cookies“:

Google Analytics Cookies – pri návšteve a využívaní našej stránky sú používané nasledovné analytické „cookies“ spoločnosti Google:

POZN.: Viac informácií k téme „Google Analytics Cookies“ nájdete na internetovej adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage v sekcií: “gtag.js and analytics.js – cookie usage”

Externé skripty – pri návšteve a využívaní našej stránky sú používané nasledovné funkcionality spoločnosti Google, ktorá je pri ich poskytovaní viazaná príslušnými pravidlami spracúvania a ochrany osobných údajov:

III. Oprávnenie na spracúvanie osobných údajov

Pri návšteve a využívaní jednotlivých funkcionalít internetovej stránky www.detskaortopedia.sk alebo pri kontaktovaní a využívaní jednotlivých služieb prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov alebo spôsobom uvedeným na internetovej stránke prevádzkovateľa www.detskaortopedia.sk: